Để đảm bảo trong quá trình hoạt động sản xuất cũng như kinh doanh được thuận lợi, trong quá trình này nhiều doanh nghiệp đã lựa chọn hình thức chuyển đổi loại hình doanh nghiệp nhằm tăng hiệu, hiệu suất kinh doanh tương thích với tình hình thực tế của doanh nghiệp. Sử dụng dịch vụ thay đổi loại hình doanh nghiệp là hình thức tái cấu trúc sản xuất cũng như kinh doanh, sao cho phù hợp với định hướng phát triển của doanh nghiệp. Trả lời cho những câu hỏi như dịch vụ thay đổi loại hình doanh nghiệp là gì? Chuyển đổi loại hình doanh nghiệp gồm điều kiện gì và những bước nào? Dịch vụ chuyển đổi loại hình doanh nghiệp tại Công ty TNHH tư vấn Doanh Nghiệp MIRA có uy tín và đảm bảo chất lượng không? Các bạn hãy cùng tình hiểu ở phần đọc dưới đây của MIRA sẽ giúp các bạn hiểu rõ hơn về lại hình dịch vụ này cũng như điều kiện để triển khai thay đổi loại hình doanh nghiệp.

Dịch vụ thay đổi loại hình doanh nghiệp là gì?

Dịch vụ thay đổi loại hình doanh nghiệp là gì?
Dịch vụ thay đổi loại hình doanh nghiệp là gì?

Chuyển đổi loại hình doanh nghiệp là hình thức chuyển đổi hình thức tổ chức, cơ cấu lại doanh nghiệp nhưng không phải là hoàn toàn chấm dứt hoạt động. Nói một cách dễ hiểu là doanh nghiệp đó sẽ hoạt động ở dưới dạng một hình thức khách.  Theo như quy định của nhà nước tại Khoản 31 Điều 4 của Luật doanh nghiệp 2020 có nêu rõ rằng “Tổ chức lại doanh nghiệp là việc chia tách, hợp nhất sáp nhập hoặc là chuyển đổi loại hình doanh nghiệp”. Như vậy, chuyển đổi loại hình doanh nghiệp là tổ chức lại doanh nghiệp nhằm thay đổi cơ cấu vốn, thành viên, hình thức sản xuất, kinh doanh,… của doanh nghiệp. 

Tuy nhiên theo như quy định, doanh nghiệp không được tự ý chuyển đổi loại hình mà phải đáp ứng được đầy đủ tất cả những quy định của pháp luật mới có quyền được chuyển đổi loại hình doanh nghiệp. Nhưng nó vấn kế thừa toàn bộ các quyền và lợi ích hợp pháp, chịu trách nhiệm về khoản nợ và các nghĩa vụ do công ty chuyển đổi sau đó.

Những loại hình doanh nghiệp Việt Nam

Các loại hình doanh nghiệp Việt Nam hiện nay
Các loại hình doanh nghiệp Việt Nam hiện nay

Dựa vào tiêu chí hoạt động của các doanh nghiệp hiện nay, nước ta có 5 loại hình doanh nghiệp với các đặc trưng pháp lý hình thức tổ chức cũng như là khả năng huy động vốn gồm có:

 • Công ty TNHH một thành viên
 • Công ty TNHH hai thành viên trở lên
 • Công ty tư nhân
 • Công ty cổ phần
 • Công ty hợp danh

Tùy theo từng loại hình doanh nghiệp thì quy mô sản xuất và kinh doanh sẽ khác nhau, mỗi loại hình để có những đặc điểm riêng và lợi ích của nó. Việc đưa ra các loại hình doanh nghiệp giúp cho quá định hình cũng như phát triển được thuận lợi hơn.

Các loại hình dịch vụ thay đổi loại hình doanh nghiệp hiện nay

 

 • Chuyển đổi dịch vụ thay đổi loại hình doanh nghiệp từ công ty trách nhiệm hữu hạn thành công ty cổ phần.
 • Chuyển đổi dịch vụ thay đổi loại hình doanh nghiệp từ công ty cổ phần thành công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên.
 • Chuyển đổi dịch vụ thay đổi loại hình doanh nghiệp từ công ty cổ phần thành công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên.
 • Chuyển đổi dịch vụ thay đổi loại hình doanh nghiệp tư nhân thành công ty trách nhiệm hữu hạn.
 • Chuyển đổi dịch vụ thay đổi loại hình doanh nghiệp công ty trách nhiệm hữu hạn thành công ty cổ phần và ngược lại.
 • Chuyển đổi dịch vụ thay đổi loại hình doanh nghiệp công ty hợp danh thành công ty trách nhiệm hữu hạn và ngược lại.

Giấy tờ thủ tục để tiến  tiến hành thay đổi loại hình doanh nghiệp

 • Biên bản họp (bản sao hợp lệ) về việc thành viên hội đồng trong công ty chấp thuận tiến hành về việc chuyển đổi loại hình doanh nghiệp.
 • Thủ tục về việc quyết định chuyển đổi loại hình doanh nghiệp.
 • Giấy phép đề nghị chuyển đổi loại hình của công ty.
 • Danh sách các thành viên và số cổ đông trong công ty.
 • Dự thảo điều lệ công ty chuyển đổi.
 • Những tài liệu khác có liên quan đến việc ra quyết định về việc chuyển đổi loại hình doanh nghiệp.

Bộ hồ sơ thực hiện để chuyển đổi loại hình doanh nghiệp

Bộ hồ sơ thực hiện để chuyển đổi loại hình doanh nghiệp
Bộ hồ sơ thực hiện để chuyển đổi loại hình doanh nghiệp

 

Khi khách hàng tiến hành sử dụng dịch vụ thay đổi loại hình doanh nghiệp, cần biết được những loại hồ sơ chuyển đổi. Xác định được mục đích chuyển đổi của doanh nghiệp mình có phù hợp với điều kiện kinh doanh cũng như tính pháp lý của nhà nước đề ra không. 

Từ đó, có thể giúp cho khách hàng thực hiện các loại giấy tờ thủ tục một cách nhanh chóng mà không tốn nhiều thời gian, các loại chi phí có thể phát sinh thêm trong quá trình tiến hành thủ tục chuyển đổi doanh nghiệp.

Hồ sơ chuyển đổi từ doanh nghiệp tư nhân thành công ty TNHH

 • Hồ sơ đề nghị đăng ký doanh nghiệp.
 • Các điều lệ chuyển đổi hồ sơ theo quy định.
 • Tất cả danh sách các khoản nợ bao gồm nợ thuế, thời hạn thanh toán, danh sách số lao động hiện có, danh sách các hợp đồng chưa thanh lý.
 • Danh sách thành viên đối với trường hợp chuyển đổi thành công ty TNHH 2 thành viên trở lên.
 • Các giấy tờ chứng thực cá nhân (bản sao hợp lệ) của các thành viên công ty đối với trường hợp thanh viên cá nhân.
 • Bản sao hợp lệ giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hạch giấy tờ tương đương khác đối với trường hợp công ty thành viên tổ chức.
 • Văn bản cam kết của doanh nghiệp tư nhân về việc chịu trách nhiệm cá nhân bằng toàn bộ tài sản của mình đối với tất cả các khoản nợ chưa thanh toán của doanh nghiệp tư nhân và cam kết thanh toán đủ số nợ khi đến hạn.
 • Các văn bản thỏa thuận với các bên của hợp đồng chưa thanh lý về việc công ty trách nhiệm hữu hạn được chuyển đổi tiếp nhận và thực hiện các đồng đó.
 • Văn bản cam kết của doanh nghiệp tư nhân hoặc thỏa thuận giữa chủ doanh nghiệp tư nhân cà các thành viên góp vốn khác về việc tiếp nhận và sử dụng lao động hiện có của doanh nghiệp tư nhân.

Hồ sơ chuyển đổi từ công ty TNHH 1 thành viên thành công ty TNHH 2 thành viên trở lên

 • Hồ sơ đề nghị đăng ký doanh nghiệp.
 • Các điều lệ chuyển đổi hồ sơ theo quy định.
 • Danh sách các thành viên bản sao hợp lệ chứng thực cá nhân của các thành viên công ty đối với trường hợp thành viên là các nhân, bản sao chữ ký doanh nghiệp hoặc giấy tờ tương đương khác đối với trường hợp thành viên là công ty tổ chức.
 • Hợp đồng chuyển nhượng xác minh hoàn tất việc chuyển nhượng hoặc hợp đồng tặng, cho với trường hợp chủ sở hữu của công ty chuyển nhượng, tăng cho một phần điều vốn của tổ chức.
 • Quyết định huy động vốn của chủ sở hữu doanh nghiệp về việc vốn từ cá nhân tổ chức khác.

Hồ sơ chuyển đổi từ công ty TNHH 2 thành viên trở lên thành công ty TNHH  một thành viên

 • Hồ sơ đề nghị đăng ký doanh nghiệp.
 • Các điều lệ chuyển đổi hồ sơ theo quy định.
 • Hồ sơ bản sao hợp lệ chứng thực cá nhân của chủ sở hữu công ty với trường hợp chủ sở hữu là cá nhân hoặc bản sao hợp lệ quyết định thành lập, giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc một số loại giấy có tình pháp lý tương ứng khác của chủ sở hữu công ty đối với trường hợp chủ sở hữu công ty là tổ chức.
 • Danh sách người đại diện ủy quyền, bản sao có hợp lệ một trong số giấy tờ chứng thực cá nhân từng đại diện theo ủy quyền đối với công ty TNHH một thành viên được quản lý theo đúng với quy định.
 • Hợp đồng ủy quyền cho người đại diện với trường hợp chủ sở hữu công ty là tổ chức.
 • Hợp đồng chuyển nhượng giấy tờ trong công ty hoặc các loại giấy tờ chứng minh hoàn tất việc chuyển nhượng.
 • Bản sao hợp lệ biên bản họp và quyết định của đại hội đồng thành viên trong công ty TNHH hai thành viên trở lên về việc tiến hành chuyển đổi loại hình công ty,

Hồ sơ chuyển đổi từ công ty TNHH thành công công ty cổ phần và ngược lại

 • Hồ sơ đề nghị đăng ký doanh nghiệp.
 • Các điều lệ chuyển đổi hồ sơ theo quy định.
 •  Bản sao hợp lệ về quyết định của chủ sở hữu công ty và bản sao hợp lệ biên bản họp hội đồng thành viên của đại hội đồng cổ đông về chuyển đổi công ty.
 • Danh sách thành viên cổ đông sáng lập, danh sách cổ đông nhà đầu tư nước ngoài và bản sao hợp lệ các giấy tờ theo quy định.
 • Hợp đồng chuyển nhượng phần góp vốn hoặc các giấy tờ chứng minh hoàn tất việc chuyển nhượng theo thỏa thuận góp vốn đầu tư.

Quá trình thực hiện thủ tục dịch vụ thay đổi loại hình doanh nghiệp

 

Quá trình thực hiện thủ tục giúp cho dịch vụ thay đổi loại hình doanh nghiệp được tiến hành một cách hợp lý, nhanh chóng và chính xác nhất cho khách hàng.

 • Tiếp nhận và tiến hành lập hồ sơ cho doanh nghiệp
 • Nộp giấy tờ hồ sơ lên sở kế hoạch và đầu tư
 • Theo dõi quá trình tiến hành xử lý và thông báo kết quả hồ sơ đã nộp.
 • Nhận giấy chứng nhận đăng ký thay đổi loại hình dịch vụ doanh nghiệp tại phòng sở kế hoạch và đầu tư.
 • Tiến hành tiếp quá trình nộp hồ sơ đăng ký khắc con dấu và thủ tục hủy đi con dấu cũ.
 • Nhận giấy đăng ký mẫu dấu và dấu mới cho doanh nghiệp.
 • Tiến hành thủ tục đăng ký mã số thuế và thủ tục hủy đi mã số thuế cũ.
 • Nhận giấy mã số thuế mới của doanh nghiệp
 • Các giấy tờ sau khi được hoàn thành, nhận về đều được MIRA trực tiếp chuyển đến tay cho khách hàng miễn phí.

Ưu điểm vượt trội khi sử dụng dịch vụ thay đổi loại hình doanh nghiệp tại MIRA

Khi khách hàng tiến hành sử dụng dịch vụ thay đổi loại hình doanh nghiệp tại MIRA sẽ rất được nhiều ưu đãi, ưu điểm vượt trội cho quý khách hàng như:

 • Có đội ngũ chuyên viên tư vấn giàu năm kinh nghiệm hỗ trợ và tư vấn một cách tận tình.
 • MIRA phân tích rõ ràng cho quý khách hàng biết cần thay đổi những gì, để đem lại những hiệu quả cao nhất định hướng phát triển sau này của doanh nghiệp.
 • Luôn đáp ứng hoàn toàn được tất cả các yêu cầu từ khách hàng, doanh nghiệp muốn thay đổi loại hình nào chúng tôi đều có thể giải quyết hỗ trợ một cách nhanh chóng nhất.
 • Tiến hành soạn thảo và hỗ trợ hoàn thiện hồ sơ thay đổi đăng ký kinh doanh trước khi một tại sở kế hoạch và đầu tư.
 • Đứng ra thay mặt khách hàng tiến hành thực hiện các thủ tục pháp lý về dịch vụ thay đổi loại hình doanh nghiệp.
 • Giúp khách hàng đăng bố cáo thông tin doanh nghiệp sau khi thực hiện nội dung thay đổi loại hình doanh nghiệp, tiến hành lên mẫu dấu và khắc con dấu cho doanh nghiệp.
 • Sau khi tiến hành dịch vụ thay đổi loại hình doanh nghiệp được hoàn thành, MIRA còn cung cấp thêm nhiều dịch sau vụ hậu mãi cho doanh nghiệp như: dịch vụ kế toán báo cáo thuế dịch vụ thay đổi thông tin doanh nghiệp,…

Dịch vụ thay đổi loại hình doanh nghiệp tại MIRA cam kết

Cùng với đội ngũ chuyên viên có chuyên môn cao, nhiều năm kinh nghiệm chắc chắn sẽ giúp cho quý khách hàng hoàn thiện thủ tục pháp luật với thời gian nhanh nhất, từ đó kiến cho khách hàng có những trải nghiệm tốt và ưng ý nhất có thể. MIRA chúng tôi cam kết với quý khách hàng khi sử dụng dịch vụ thay đổi loại hình doanh nghiệp.

 •  Giá cả cho dịch vụ thay đổi loại hình doanh nghiệp trọn gói cạnh tranh nhất trên thị trường.
 • Quá trình thực hiện hồ sơ chính xác nhanh chóng, thực hiện đúng như hợp đồng ký kết với khách hàng.
 • MIRA còn cung cấp nhiều dịch vụ ưu đãi trong quá trình hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.

Qua bài viết trên có phần nào giúp cho quý bạn đọc hiểu hơn về dịch vụ thay đổi lại hình doanh nghiệp, cùng với các loại thủ tục cũng như quy trình các bước thực hiện thủ tục. Nếu bạn bạn đọc quan tâm thêm gì cần MIRA chúng tôi hỗ trợ thì liên hệ ngay tới Hotline/Zalo: 0944 800 810 và Website: https://miraco.com.vn, để được các chuyên viên của chúng tôi giải đáp thắc mắc cũng như trổ trợ một cách nhiệt tình nhất và hoàn toàn miễn phí.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *